دیتابیس اوراکل

۱ مطلب با موضوع «OEM» ثبت شده است

timezone یک agent بر اساس timezone سیستم عامل ست میشود، اگر timezone یک سیستم عامل را تغییر دهید برای تغییر agent timezone میتوانید بر اساس روش زیر عمل کنید:
emctl stop agent
emctl resetTZ agent

وقتی این دستور را اجرا میکنید خروجی آن به شکل زیر است :
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 2  
Copyright (c) 1996, 2016 Oracle Corporation.  All rights reserved.
Updating /u01/app/oracle/product/13.2.0/agent/agent_inst/sysman/config/emd.properties...
Successfully updated /u01/app/oracle/product/13.2.0/agent/agent_inst/sysman/config/emd.properties.
Login as the em repository user and run the  script:
exec mgmt_target.set_agent_tzrgn('tstdb-tst-loc-loc:3872','GMT')
and commit the changes
This can be done for example by logging into sqlplus and doing
SQL> exec mgmt_target.set_agent_tzrgn('tstdb-tst-loc-loc:3872','GMT')
SQL> commit

بعد باید به sysman متصل شوید و دستوراتی را که در بالا به آن اشاره شده است اجرا کنید:
sqlplus sysman/pass
SQL> exec mgmt_target.set_agent_tzrgn('tstdb-tst-loc-loc:3872','GMT');
SQL> commit;

برای اینکه از تغییر timezone مطمئن شوید ، میتوانید کوئری زیر را اجرا کنید:
SQL> select target_name, timezone_region from sysman.mgmt_targets where TARGET_NAME='tstdb-tst-loc-loc';

بعد از انجام این مراحل مجددا agent را start کنید.
emctl start agent


  • راهله شاکری