دیتابیس اوراکل

۱ مطلب با موضوع «12C» ثبت شده است

تا قبل از اوراکل 12C ، ماکزیمم سایزی که برای data typeهای VARCHAR2, NVARCHAR2 ,RAW میشد در نظر گرفت به صورت زیر بود:


 VARCHAR2 : 4000 bytes -   

NVARCHAR2 : 4000 bytes -   

RAW : 2000 bytes -   


از اوراکل 12C ، ماکزیمم مقادیر این پارامترها به صورت زیر تغییر پیدا کرده است :


   - VARCHAR2 : 32767 bytes

   - NVARCHAR2 : 32767 bytes

   - RAW : 32767 bytes


برای اینکه بتوانید از مقادیر جدید این پارامترها در اوراکل 12C  استفاده کنید باید مقدار پارامتر  MAX_STRING_SIZE  را از STANDARD  به  EXTENDED  تغییر دهید .


   CONN / AS SYSDBA

   SHUTDOWN IMMEDIATE;

   STARTUP UPGRADE;

   ALTER SYSTEM SET max_string_size=extended SCOPE=SPFILE;

   @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utl32k.sql

   SHUTDOWN IMMEDIATE;

   ;STARTUP   

   

نکته 1)  شما نمیتوانید مجددا مقدار پارامتر MAX_STRING_SIZE را از EXTENDED  به STANDARD  تغییر دهید.

نکته 2)  در صورت تغییر سایز DataTypeها نمی توانید مجددا سایز رو به مقدار قبلی تغییر بدهید.

  • راهله شاکری