دیتابیس اوراکل

۲ مطلب با موضوع «Tablespace» ثبت شده است

اگر بیشتر فضای SYSAUX  توسط UNIFIED AUDIT TRAILها اشغال شده باشد، برای purge کردن آن میتوان به صورت زیر اقدام کرد.

 

1-      فضای SYSAUX را توسط کوئری زیر چک میکنیم.

 

,select occupant_name

         ,occupant_desc         

         ,"(round(space_usage_kbytes / (1024 * 1024) "SPACE(G         

         ,schema_name         

         move_procedure         

  from v$sysaux_occupants

; order by 3 desc

 

2-     اگر بیشتر فضای SYSAUX توسط AUDSYS گرفته شده باشد، برای purge کردن اطلاعات آن میتوان به روش زیر اقدام کرد.


;SQL> select count(*) from unified_audit_trail

 

به 2 روش میتوان اطلاعات جدول بالا را purge کرد:

- پاک کردن تمام اطلاعات جدول


Flush from memory--

;SQL> exec dbms_audit_mgmt.flush_unified_audit_trail


Execute the Purge Procedure--

begin

  dbms_audit_mgmt.clean_audit_trail

)

,audit_trail_type => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED

                                                     ,use_last_arch_timestamp  => FALSE

                                                 container => DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_CURRENT

;(

;end

 

 

- پاک کردن اطلاعات از یک تاریخی به بعد

 

begin

  dbms_audit_mgmt.set_last_archive_timestamp

)

,audit_trail_type    =>  dbms_audit_mgmt.audit_trail_unified

('last_archive_time => to_timestamp('02-DEC-2018','DD-MON-YYYY

 ;(

;end


;SQL> select * from dba_audit_mgmt_last_arch_ts


Flush from memory--

;SQL> exec dbms_audit_mgmt.flush_unified_audit_trail


Execute the Purge Procedure-- 

begin

 dbms_audit_mgmt.clean_audit_trail

)

 ,audit_trail_type => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED

                                    ,use_last_arch_timestamp => TRUE

                                   container => DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_CURRENT

 ;(

;end


 

 n منابع 


  • راهله شاکری

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫temporary tablespace ها شامل داده های ناپایدار هستند ، داده هایی که طول عمر آنها تنها محدود به طول عمر یک session میشود.                                                                                              

به طور مثال اگر ما یک sort داشته باشیم که در حافظه (RAM) جا نشود ، اوراکل برای انجام آن sort  از فضای temporary tablespace (که روی دیسک قرار دارد) استفاده میکند.  درواقع از فضای temporary tablespace  برای ذخیره کردن موارد زیر استفاده میشود :

         Intermediate sort results -

         Temporary tables and temporary indexes -

         Temporary LOBs -

         Temporary B-trees -

 

  • راهله شاکری