دیتابیس اوراکل

اگر بخواهیم پسورد یک user را که در دیتابیس دیگری قرار دارد با استفاده از database link تغییر دهیم ، میتوانیم از پروسیجر زیر برای انجام این کار استفاده کنیم.


create or replace procedure change_pass_prc authid current_user as

begin

  cursor usr_cur is

    select username from dba_users@pass_link;

  begin

    for usr_rec in usr_cur loop

      if usr_rec.username = 'USR1' then

        declare

          job binary_integer;

        begin

          dbms_job.submit@pass_link(job,'begin execute immediate ''alter user ' || usr_rec.username ||

                                                             ' identified by "USR1" ''; end;');

          commit;

        end;

        dbms_output.put_line(usr_rec.username || ' password changed.');

      end if;

    end loop; 

  when

  exception when others then 

     raise_application_error(-20000,sqlerrm);

end change_pass_prc;  • راهله شاکری

Change Password

Database Link

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی